Familiezorg West-Vlaanderen vzw
Alles in huis voor de zorg bij u thuis!
U bent hier: informatie over en toegang tot uw persoonsgegevens

Informatie over en toegang tot uw persoonsgegevens

Respect voor uw privacy

Familiezorg West-Vlaanderen vzw behandelt alle gegevens over uw persoon en uw omgeving als vertrouwelijk en met de grootste discretie. Alle medewerkers van Familiezorg West-Vlaanderen vzw houden zich aan het beroepsgeheim. Familiezorg West-Vlaanderen vzw volgt hierin alle wettelijke bepalingen.(1)

Waarom hebben wij uw persoonsgegevens nodig?

De gevraagde persoonsgegevens worden verwerkt vanuit wettelijke verplichting en om u kwaliteitsvolle zorg te verstrekken. Familiezorg West-Vlaanderen vzw volgt hierin de specifieke regelgeving van de zorgverlening(en) die u vraagt of reeds geniet (2). Het gaat om gegevens die nodig zijn voor:

 • administratieve verplichtingen vanuit en verantwoording aan de subsidiërende instanties
 • correspondentie en facturatie
 • de opvolging van uw zorg en om deze af te stemmen op uw noden (en indien van toepassing ook op de zorg die u krijgt van andere personen of diensten)
 • het geven van gerichte informatie over de mogelijkheden en tegemoetkomingen in de thuiszorg
 • het welzijn, de gezondheid en de veiligheid van onze medewerkers
 • tevredenheidsmetingen, statistieken en beleidsinformatie (het betreft hier louter anonieme verwerking)

Welke persoonsgegevens verwerken we?

 • persoonlijke identificatiegegevens (waaronder rijksregisternummer) en gezinssamenstelling
 • facturatiegegevens, waaronder ook inkomensgegevens voor zover nodig voor de berekening van uw te betalen bijdrage
 • gegevens om de zorg af te stemmen op uw noden: reden, doel en evolutie van de zorg, zelfzorgvermogen, individuele afspraken m.b.t. uw zorgverlening
 • contactgegevens van andere personen of diensten betrokken bij uw zorg
 • gegevens in functie van het welzijn, de gezondheid en de veiligheid voor uzelf en onze medewerkers

Wie heeft binnen de dienst toegang tot uw gegevens?

 • De verantwoordelijke(n) voor uw zorgverlening, het regionaal diensthoofd en de leidinggevende medewerkers hebben toegang tot uw gegevens. Aan de medewerkers die bij u thuis komen geven zij enkel de informatie door die nodig is om u goede zorg te kunnen bieden.
 • In het kader van onthaal, administratie, continuïteit van de zorg, veiligheid, welzijn en informatica kunnen andere medewerkers ook toegang hebben tot uw gegevens, maar dit enkel voor zover dit nodig is voor de uitvoering van hun opdracht.

Aan wie dienen we een aantal van uw persoonsgegevens te bezorgen?

 • De subsidiërende overheden in het kader van betaling van subsidies, uitvoering van zorginspecties en afstemming van het woonzorgbeleid op maatschappelijke noden.
 • Andere overheden en instellingen in het kader van financiële tussenkomsten.
 • De commissaris-revisor in het kader van zijn wettelijke controlerende opdracht.
 • Om u goede zorg te bieden is het nodig dat we kunnen samenwerken met uw andere betrokken zorgverleners (vb. huisarts, verpleegkundige). We wisselen enkel in overleg met u persoonsgegevens met deze partners uit. Als een zorgoverleg nuttig is, kunnen uzelf of uw familie dit overleg steeds bijwonen en/of informeren wij u over de besproken inhoud.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Familiezorg West-Vlaanderen vzw bewaart uw persoonsgegevens tot 5 jaar nadat u de hulp hebt beëindigd. Daarna worden ze zorgvuldig gewist.

Wat zijn uw rechten?

U kunt uw gegevens laten aanpassen of corrigeren, mocht dit nodig zijn. Daarnaast hebt u recht om uw gegevens in te kijken, een kopie op te vragen en te laten wissen. U kunt weigeren dat wij uw gegevens gebruiken en u kunt ons vragen om ze naar een ander over te dragen. U hebt ook recht van bezwaar en kunt klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens indruist tegen de wettelijke bepalingen.

Hebt u hierover vragen of wenst u meer informatie?

U kunt steeds terecht bij:

 • Mw. Karolien Cool, functionaris voor gegevensbescherming
 • Mw. Laura Picard, algemeen directeur

Biskajersplein 3, 8000 Brugge: 050 33 02 70, gegevensbescherming@familiezorg-wvl.be.

(1) In het bijzonder: de Algemene Verordening voor Gegevensbescherming van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 en de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
(2) U kunt de toepasselijke regelgeving steeds nagaan via https://codex.vlaanderen.be of www.ejustice.just.fgov.be.