Je bent hier: Over Thuiszorg Familiezorg | Missie, visie en waarden

Missie, visie en waarden

Missie

Thuiszorg Familiezorg heeft een missie
om verantwoorde, bekwame, vertrouwvolle, hartelijke,
respectvolle zorg en ondersteuning te bieden
aan personen in hun thuismilieu
door middel van verschillende initiatieven m.b.t. welzijns- en gezondheidszorg
steeds inspelend op de individuele behoeften van de persoon en de noden van de tijd.

Alle medewerkers stellen zich persoonlijk en samen ten dienste
van zorgvragenden en mantelzorgers zonder onderscheid
met bijzondere aandacht voor elke unieke persoon
en voor zowel de kracht als voor de kwetsbaarheid van het leven,
steeds vanuit het vertrouwen en geloof in de waardigheid van iedere mens.

Het gelaat van de ander
dwingt tot aanvaarding en
geëngageerde medemenselijkheid
vooral wanneer het gelaat
bedroefd is, gekwetst of geschonden,...

E. Levinas

Visie en waarden

Wij zijn samen verantwoordelijk voor de kwaliteit van onze dienstverlening.

Wij geloven dat de thuiszorg een mensenrecht is en dat het een verlangen is van iedere mens voor zichzelf te kunnen zorgen en mee te tellen in zijn sociaal netwerk.

In alle omstandigheden plaatsen wij de cliënt/patiënt centraal met een fundamenteel respect voor de rechten van de mens in het algemeen en van de cliënt/patiënt in het bijzonder.

Wij respecteren met grote zorg het recht op privacy van de cliënt en zijn omgeving en houden ons aan het beroepsgeheim.

Onze dienstverlening moet beantwoorden aan de behoeften van de cliënt en zijn omgeving, daarom streven wij steeds naar individualisering en zorg op maat.

Wij hechten veel belang aan een integrale benadering van de hulpvrager en willen door eigen service en samenwerking met andere diensten aandacht hebben voor alle aspecten van zijn menszijn: fysiek, psycho-sociaal, materieel en spiritueel.

Om cliënten beter te helpen, werken wij graag samen met alle partners en hulpverleners in de thuiszorg die de patiënt vrij gekozen heeft, doch wij willen ons behoeden voor overstructurering en overbodige besprekingen waar de patiënt/cliënt niet rechtstreeks baat bij heeft of waar zijn autonomie en privacy in het gedrang komt.

Wij ondersteunen met veel waardering de mantelzorger en de vrijwilliger die de thuiszorg helpt mogelijk te maken en geloven dat mensen de kans moeten krijgen om te zorgen voor hun familie en anderen.

De onafhankelijke positie van de dienst biedt ons de radicale mogelijkheid om prioriteit te geven aan de hoogste nood zonder ons te laten beïnvloeden door lidmaatschap, voorspraak of financiële voordelen voor de dienst.

Alle hulpvragen zullen steeds rechtvaardig, objectief, discreet en gelijkwaardig behandeld worden.

Wij willen in geen enkel geval dat mensen "gebruikt" worden om persoonlijke doelen of die van onze of een andere instelling te bereiken met andere woorden wij willen consequent vraaggestuurd werken.

Wat we doen willen wij goed doen, uit zelfrespect en vooral uit respect voor de cliënten/patiënten die op ons beroep doen, zonder onderscheid, want alle mensen zijn het waard degelijk en evenwaardig geholpen te worden.

Wij streven ernaar in alles wat we doen liefdevol, deskundig zorgzaam en ethisch te handelen, met warme aandacht voor de mens als cliënt of medewerker, en zijn ons bewust dat onze ethische verantwoordelijkheid zich het scherpst manifesteert wanneer wij geconfronteerd worden met het weerloze beginnend leven, de kwetsbare mens die van onze zorgen afhankelijk wordt, de stervende mens, de mens die uitgestoten of geïsoleerd wordt om welke reden dan ook.

Door onze respectvolle en hoffelijke omgang willen wij de hulpbehoevende persoon en vooral de gekwetste mens erkennen in zijn morele waardigheid.

Wij zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid t.a.v. de subsidiërende overheid en allen die ons moreel en financieel ondersteunen en wij willen de middelen die ter onzer beschikking gesteld worden, zorgvuldig en eerlijk gebruiken volgens de bedoelingen en reglementeringen van de ondersteunende instanties en personen. Wij willen de werkmiddelen met zorg en zuinigheid gebruiken en onze huizen in goede staat bewaren en zullen deze tevens net, ordelijk, efficiënt en aantrekkelijk, maar sober inrichten.

Wij zijn alert voor alle evoluties zowel op technisch als op maatschappelijk vlak in het algemeen als op het vlak van welzijn, gezondheid en thuiszorg in het bijzonder, om onze dienstverlening permanent te kunnen aanpassen aan de mogelijkheden en de noden van de tijd. Wij verwachten dan ook van alle medewerkers bereidheid tot permanente vorming, vernieuwing en creatieve inzet.

Wij geloven dat zowel cliënten als medewerkers verantwoordelijkheid kunnen dragen en speuren naar positieve bouwstenen in ieder.

Wij willen de emancipatie van cliënten en medewerkers stimuleren o.m. door een goede informatie en communicatie, overleg en heldere afspraken, een correcte en respectvolle behandeling van klachten.

Wij blijven graag in permanent contact met onze doelgroepen en publiekgroepen om hen eerlijk te informeren over onze visie, onze dienstverlening en wijze van werken.

Van het directieteam en alle begeleiders mogen de cliënten en medewerkers competentie, integriteit, grote inzet, respect, rechtvaardigheid en ethisch handelen verwachten.

Wij hebben een bijzondere verantwoordelijkheid t.o.v. al onze medewerkers en willen steeds in overleg, met respect voor hun waardigheid, loyaal samenwerken aan onze doelstellingen.

Wij hechten veel belang aan deskundigheid, loyaliteit, teamgeest, integriteit en gedrevenheid van al onze medewerkers en zijn dankbaar voor hun inbreng in de positieve evolutie van de dienst.

Wij streven naar gezonde, aangename en veilige werkomstandigheden en hechten veel belang aan een riant en warm onthaal van de cliënten.

Wij streven niet alleen naar de beste dienstverlening, maar ook naar de persoonlijke ontplooiing en financiële geborgenheid van onze medewerkers.

Wij streven naar een gezinsvriendelijk beleid niet alleen t.a.v. cliënten maar ook t.a.v. onze medewerkers voor zover dit structureel kan en de kwaliteit van de dienstverlening niet in het gedrang komt.

De constructieve inbreng van alle medewerkers vinden wij belangrijk en verwachten dan ook dat zij hun medeverantwoordelijkheid opnemen door hun suggesties en ideeën te formuleren.

De humane en ethische inspiratie van de dienst putten wij o.m. uit het sociaal personalistisch denken en het evangelie.