Je bent hier: informatie over en toegang tot uw persoonsgegevens

Informatie over en toegang tot uw persoonsgegevens

Respect voor uw privacy

Thuiszorg Familiezorg behandelt alle vertrouwelijke gegevens over uw persoon en uw omgeving met de grootste discretie. Alle medewerkers van Thuiszorg Familiezorg houden zich aan het beroepsgeheim.
Thuiszorg Familiezorg volgt hierin alle wettelijke bepalingen.(1)

Waarom hebben wij uw persoonsgegevens nodig?

Wij verwerken uw gegevens vanuit wettelijke verplichting en om u kwaliteitsvolle zorg te kunnen geven. Thuiszorg Familiezorg volgt hierin de specifieke regelgeving van de zorgverlening(en) die u vraagt of reeds geniet (2). Het gaat om gegevens die nodig zijn voor:

 • verantwoording aan de subsidiërende (*) instanties
 • briefwisseling en facturatie
 • de afstemming van onze zorg op uw noden (en mogelijk ook op de zorg die u krijgt van andere personen of diensten)
 • onze informatie aan u over de mogelijkheden en tegemoetkomingen in de thuiszorg
 • het welzijn, de gezondheid en de veiligheid van onze medewerkers
 • tevredenheidsmetingen, statistieken en beleidsinformatie (anonieme verwerking)

(*) Dit zijn de overheden en instanties die de zorg financieel mogelijk maken.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

 • persoonlijke identificatiegegevens (waaronder rijksregisternummer) en gezinssamenstelling
 • facturatiegegevens (o.a. gegevens over inkomsten en lasten voor zover we die nodig hebben voor de berekening van uw persoonlijke bijdrage)
 • gegevens om de zorg af te stemmen op uw noden: uw zorgvraag, doel en evolutie van de zorg, zelfzorgvermogen, individuele afspraken over de zorg bij u thuis
 • contactgegevens van andere personen of diensten die betrokken zijn bij uw zorg
 • gegevens in het kader van de bescherming van de gezondheid, het welzijn en de veiligheid van uzelf, uw omgeving en onze medewerkers

Wie heeft binnen de dienst toegang tot uw gegevens?

 • De verantwoordelijke(n) voor uw zorgpakket, het regionaal diensthoofd en de leidinggevende medewerkers hebben toegang tot uw gegevens.
 • De medewerkers die bij u thuis komen krijgen enkel de informatie die nodig is om u goede zorg te kunnen geven.
 • Ook andere medewerkers kunnen toegang tot bepaalde gegevens hebben (in het kader van onthaal, administratie, continuïteit van de zorg, veiligheid, welzijn en informatica) Ook zij krijgen enkel die informatie die nodig is om hun opdracht te kunnen uitvoeren.

Aan wie bezorgen we een aantal van uw persoonsgegevens?

 • Aan de subsidiërende overheden, met als doelen: betaling van subsidies, zorginspecties, afstemming van het woonzorgbeleid op maatschappelijke noden.
 • Aan andere overheden en instellingen die financieel tussenkomen in de zorg.
 • De commissaris-revisor in het kader van zijn wettelijke controlerende opdracht.
 • Aan uw andere zorgverleners (vb. huisarts, verpleegkundige). We doen dit enkel indien noodzakelijk en altijd in overleg en samenspraak met u. Dit steeds met als enige doel het bieden van kwalitatieve en afgestemde zorg. Indien we deze informatie delen, gebeurt dit steeds vanuit strikte zorgvuldigheidscriteria.

Hoe en hoelang bewaren wij uw gegevens?

Thuiszorg Familiezorg:

 • verwerkt en bewaart uw gegevens op een veilige manier
 • bewaart uw persoonsgegevens tot 5 jaar nadat u de zorg of dienstverlening hebt beëindigd. Daarna worden ze zorgvuldig gewist.

Wat zijn uw rechten?

 • U kunt uw gegevens laten aanpassen of corrigeren, mocht dit nodig zijn. Daarnaast hebt u recht om uw gegevens in te kijken, een kopie op te vragen of te laten wissen. U kunt ons vragen om uw gegevens naar een andere instantie over te dragen. U hebt ook recht van bezwaar en kunt klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens indruist tegen de wettelijke bepalingen. Thuiszorg Familiezorg verwerkt uw persoonsgegevens niet voor commerciële doeleinden.
 • U kunt weigeren dat wij uw gegevens gebruiken. Thuiszorg Familiezorg heeft echter uw persoonsgegevens nodig voor gesubsidieerde en kwaliteitsvolle zorg aan uw gezin. Als u dit weigert, dan bestaat de kans dat Familiezorg West-Vlaanderen wettelijk niet meer in de mogelijkheid is om u de passende zorg te bieden.

Hebt u hierover vragen of wenst u meer informatie?

U kunt steeds terecht bij:

 • Mw. Karolien Cool, functionaris voor gegevensbescherming
 • Mw. Laura Picard, algemeen directeur

Biskajersplein 3, 8000 Brugge: 050 33 02 70, gegevensbescherming@familiezorg-wvl.be.

(1) In het bijzonder: de Algemene Verordening voor Gegevensbescherming van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, de Wet van 30 juli 2018 tot bescherming van natuurlijke personen m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens en het Decreet AVG van 8 juni 2018.
(2) U kunt de toepasselijke regelgeving steeds nagaan via https://codex.vlaanderen.be of www.ejustice.just.fgov.be.